Novinky

Zpracovatelská smlouva – Příloha

 

Příloha Smlouvy o zpracování osobních údajů

 

PŘEHLED OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH V SOUVISLOSTI SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM

 

 

POŘ. Č.

OSOBNÍ ÚDAJ​​ 

NEBO​​ SKUPINA ÚDAJŮ

TYP

VSTUPNÍ LIST ​​ DOTAZNÍK

ZPRACOVÁNÍ

MZDY

ZP

OSSZ

EVIDENČNÍ LIST DP

PROHLÁŠENÍ DAŇ

Z PŘÍJMU

POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ

 • 1

Jméno

O

A

A

A

A

A

A

A

 •  

Příjmení

O

A

A

A

A

A

A

A

 •  

Titul před jménem

O

A

A

 

A

 

 

A

 •  

Titul za jménem

O

A

 

 

 

 

 

A

 •  

Trvalé bydliště: Ulice, ​​ ČP/ČO, PSČ, Obec, Stát

 

A

 

A

A

A

A

A

 •  

Kontaktní adresa: Ulice, ČP/ČO, PSČ, Obec, Stát,

pokud je zaměstnanec uvede

O

A

 

 

A

 

 

 

 •  

Kontaktní údaje telefon, pokud je zaměstnanec uvede

O

 

 

 

 

 

 

 •  

Kontaktní údaje mail, pokud je zaměstnanec uvede

O

 

 

 

 

 

 

 •  

Profese (pracovní zařazení)

O

A

A

 

 

 

 

A

 •  

Vzdělání

O

A

 

 

 

 

 

A

 •  

Praxe

O

A, pokud​​ požaduje zaměstnavatel

 

 

 

 

 

 

 •  

Kurzy

O

 

 

 

 

 

 

 •  

Datum narození

O

A

 

A

A

A

A

A

 •  

Místo narození

O

A

 

 

A

A

 

 

 •  

Rodné číslo

O

A

 

A

A

A

 

 

 •  

Číslo pojištěnce SZ

(u CZ = Rodné číslo)

O

A

 

 

A

 

 

 

 •  

Název předchozího orgánu, který prováděl nemocenské​​ pojištění, pokud jím nebyla ČSSZ

O

A

 

 

A

 

 

 

 •  

Název současného orgánu, který provádí nemocenského pojištění, pokud jím není ČSSZ

O

A

 

 

A

 

 

 

 •  

Rodné příjmení

O

A

 

 

A

A

 

 

 •  

Dřívější příjmení – všechna kromě posledního a rodného

O

A

 

 

A

 

 

 

 •  

Pohlaví

O

A

 

 

A

 

 

 

 •  

Osobní stav

O

A

 

 

 

 

 

 

 •  

Samoživitel/ka

Pro účely ošetřovného

O

A

 

 

A

 

 

 

 •  

Číslo pojištěnce ZP

(u CZ = Rodné číslo)

O

A

A

A

 

 

 

 

 •  

Zdravotní pojišťovna

O

A

A

A

A

 

 

 

 •  

Občanství

O

A

A

 

 

 

A

 

 •  

Rezidentura

O

A

A

 

 

 

A

 

 •  

Slevy na dani

O

 

A

 

 

 

A

 

 •  

Vyživované osoby

O

 

A

 

 

 

A

 

 •  

Manžel/ka

Jméno, příjmení, RČ

Adresa trvalého pobytu

Název plátce daně

Adresa plátce daně

pokud uplatňují oba daňové zvýhodnění na vyživované děti

O

 

 

 

 

 

A

 

 •  

Důchody a invalidita

Typ, Důchod pobírán Od

O

A

A

A

A

A

 

 

 •  

Zdravotní posudek

lékařské vstupní (nezbytné pro uzavření pracovněprávního vztahu) a periodické prohlídky

O

A

 

 

 

 

 

 

 •  

Typ průkazu totožnosti:

Pro příslušníky CZ se číslo OP ​​ nezjišťuje, kopie OP se neuchovává v osobním spise

O

A

 

 

 

 

 

 

 

 •  

Pas číslo (pro​​ cizince)

O

 

 

 

 

 

A

 

 •  

Pas vydal (pro cizince)

O

 

 

 

 

 

A

 

 •  

DIČ (pro nerezidenty)

O

 

A

 

 

 

A

 

 •  

Stát DIČ (pro nerezidenty)

O

 

A

 

 

 

A

 

 •  

Typ DIČ (pro nerezidenty)

O

 

A

 

 

 

A

 

 •  

Typ odvodu daně – nerezident​​ 

O

 

A

 

 

 

 

 

 •  

Typ odvodu pojistného​​ nerezidenta (N,S,P)

O

 

 

 

 

A

 

 

 

 •  

Cizozemský nositel pojištění

Název, adresa, stát

O

Neuvádí se, pokud není

 

 

A

 

 

 

 •  

Cizozemské číslo pojištění

O

 

 

A

 

 

 

 •  

Specifikace cizozemského nositele pojištění N,S,P

O

 

 

A

 

 

 

 •  

Nemocenské pojištění mimo ČR –​​ současné

O

 

 

A, je-li S

 

 

 

 •  

Nemocenské pojištění mimo ČR – předchozí

O

 

 

A, je-li P

 

 

 

 •  

Adresa pobytu v ČR, je-li trvalý pobyt mimo ČR

O

 

 

A

 

 

 

 •  

Vynětí z evidenčního počtu

(MD, RD,….), Od-Do,

Datum narození dítěte

O

A

A

A

 

 

 

 

 •  

Pracovní​​ smlouvy/dohody

O

A

A

 

A

 

 

A

 •  

Důvod ukončení pracovního vztahu

O

A

 

 

 

 

 

A

 •  

Pracovní posudek, pokud ji jej zaměstnanec vyžádá

O

 

 

 

 

 

 

A

 •  

Údaje o mzdě/odměně

O

A

A

 

A

 

 

A

 •  

Údaje o pracovní době

O

 

A

 

 

 

 

 

 •  

Údaje o pracovních nepřítomnostech

O

 

A

 

 

 

 

 

 •  

Údaje o dovolené

O

 

A

 

 

 

 

 

 •  

Údaje o průměrném výdělku

O

 

A

 

 

 

 

A

 •  

Údaje o exekucích vedených vůči zaměstnanci podle OSŘ

O

 

A

 

 

 

 

A

 •  

Údaje o insolvenci, konkurzu

O

 

A

 

 

 

 

A

 •  

Existenční minimum (nezabavitelná částka)

O

A

A

 

 

 

 

 

 •  

Sjednané srážky

O

 

A

 

 

 

 

 

 •  

Číslo účtu pro zasílání mzdy, pokud chce zaměstnanec zasílat mzdu na účet

O

A

A

 

 

 

 

 

 •  

Velikost ochranných pomůcek, jsou-li zaměstnanci poskytovány OOP

O

A

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatelská smlouva

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

 

firma.……………………………………………...

se sídlem ………………………………………………...

IČO …………………………………………………

Zastoupená (firma).……………………………………………...

Kontaktní email.……………………………………………...

Kontaktní telefon.……………………………………………...

jako​​ SPRÁVCE

(dále jen „Správce“)

a

firmaDAKUZ spol. s r.o.

se sídlemBubenská 1377/37, Praha 7

zastoupenáIng. Michal Mareš

Kontaktní emailmares@dakuz.cz

Kontaktní telefon224 813 780

jako​​ ZPRACOVATEL .……………………………………………...

(dále jen „Zpracovatel“)

(dále společně jen „Smluvní​​ strany“)

I.

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

 • Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) se uzavírá za účelem zpracování a zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci​​ poskytování služeb účetních a souvisejících služeb (dále jen „Služby“), jejichž řádné poskytování vyžaduje mimo jiné i zpracování osobních údajů zaměstnanců Správce (jako subjektů údajů), které bude pro Správce vykonávat Zpracovatel.

 • Služby jsou poskytovány na základě smlouvy o vedení mezd ​​ (dále jen „Služeb“) dne​​ 00.00.0000​​ (dále jen „Smlouva o poskytování Služeb“). Smlouva je nedílnou součástí smluvních ujednání příkazní smlouvy.

 • Smlouvu uzavírají Smluvní strany v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

 

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

 • Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při zpracování osobních údajů, které Zpracovatel získá v souvislosti s poskytováním Služeb od Správce.​​ 

III.

ÚČEL, ROZSAH ​​ A ​​ PROSTŘEDKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování osobních údajů subjektů údajů určený Správcem je zaměstnávání osob při činnosti Správce.

 • Osobní údaje zaměstnanců Správce jako subjektů údajů budou Zpracovatelem zpracovávány v rozsahu předepsaném příslušnými předpisy, zejména podle zákonů č. 262/2006 Sb., zákoník práce,​​ 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 589/1992 Sb., zákon o pojistném na sociální zabezpečení, 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 99/1966 Sb., občanský soudní řád, 120/2001 Sb., exekuční řád, 182/2006 Sb., insolvenční zákon a 280/2009 Sb., daňový řád, a to v rozsahu uvedeném v příloze Smlouvy.

 • Rozsah zpracování se ujednává takto:

 • příprava listin potřebných k řádnému sjednání pracovněprávního vztahu nebo jeho změně a ukončení podle pokynů Správce;

 • příprava listin​​ potřebných ke splnění informačních (ohlašovacích) povinností Správce jako zaměstnavatele vůči orgánům státu nebo státem určeným subjektům v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem pracovněprávního vztahu;

 • provedení měsíčního zúčtování mezd zaměstnanců​​ Správce na základě jím dodaných mzdových podkladů v rozsahu potřebném k řádné výplatě mezd a ke splnění odvodových povinností zaměstnanců i Správce jako zaměstnavatele;

 • příprava listin potřebných ke splnění daňových povinností zaměstnanců.

 • [•]

 • Zpracovatel je oprávněn si ponechat předané a zpracovávané osobní údaje po dobu nezbytně nutnou účinnosti Smlouvy, a to i údaje dílčím způsobem zcela již zpracované (měsíční zúčtování mezd).

 • Předmětem zpracování osobních údajů na základě Smlouvy jsou zvláštní údaje​​ ve smyslu čl. 9 GDPR, a to pouze v zákonem předepsaném rozsahu.

 • Ke zpracování osobních údajů Zpracovatel použije standardní bezpečné prostředky výpočetní techniky a účetní software, což Správci garantuje.

 • Komunikace (předávání podkladů a výsledků zpracování jakož i dílčí pokyny ke zpracování) ohledně zpracování osobních údajů mezi Správcem a Zpracovatelem bude probíhat​​ 

[•]​​ zabezpečenou e-mailovou komunikací​​ 

[•]​​ osobním​​ předáním podkladů a výsledků zpracování.

IV.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH​​ ÚDAJŮ

 • Zpracováním osobních údajů ve smyslu Smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků, v rozsahu​​ nezbytné pro zajištění​​ řádného poskytování Služeb.

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování Služeb s tím, že ukončením smlouvy o poskytování Služeb bez dalšího zaniká i Smlouva. Ukončením Smlouvy nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání Správci a/nebo jinému zpracovateli.

 • Smluvní strany se dohodly, že zpracování osobních údajů na základě Smlouvy bude bezplatné, přičemž Zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním Smlouvy. Tím není dotčen nárok Zpracovatele na odměnu za poskytování Služeb sjednanou ve smlouvě o poskytování Služeb.

V.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Správce je při plnění Smlouvy povinen:

  • zavést vhodná technická a organizační opatření, aby bylo možné poskytnout subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná GDPR a příslušnými právními předpisy;

  • zajistit, že osobní údaje budou zpracovávány vždy v souladu s GDPR a příslušnými právními předpisy, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování​​ osobních údajů.

 • Zpracovatel je při plnění Smlouvy povinen:

  • zavést vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování prováděné na základě Smlouvy splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů na úrovni odpovídající riziku zpracování;

  • zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

  • nezapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo​​ obecného písemného povolení Správce;

  • při zapojení dalšího zpracovatele do zpracování na základě konkrétního nebo obecného povolení Správce zavázat dalšího zpracovatele ke stejným povinnostem, které Zpracovateli ukládá Smlouva; v případě, že tyto povinnost​​ další zpracovatel nesplní, nese odpovědnost ve vztahu ke Správci Zpracovatel;

  • zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje u Zpracovatele dle Smlouvy prováděly jejich zpracování výhradně na základě jeho pověření a na jeho pokyn vyjádřený například uloženými pracovními povinnostmi nebo pokynem k plnění pracovních úkolů;​​ 

  • zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje u Zpracovatele dle Smlouvy byly povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení, a to i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu ke Zpracovateli;

  • poskytovat Správci prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření součinnost při plnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti​​ o výkon práv subjektů údajů;

  • poskytovat Správci prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření součinnost při plnění povinností vyplývajících z čl. 32-36 GDPR, tedy zejména:

 • provést vhodná technická a organizační opatření za účelem​​ zajištění úrovně​​ zabezpečení odpovídající danému riziku,

 • ohlásit Správci jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu po zjištění takového porušení, nejpozději však do 48 hodin od zjištění.

  • na žádost Správce kdykoli umožnit provedení​​ auditu či inspekce týkající se zpracování osobních údajů, a k těmto auditům či inspekcím poskytovat součinnost;

 

 • Smluvní strany jsou při plnění Smlouvy povinny:

  • zavést taková technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření, aby zajistily a byly​​ schopny kdykoli doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s GDPR a příslušnými právními předpisy tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžně revidovat a aktualizovat;

  • vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR;

  • řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a v nezbytném rozsahu s tímto úřadem spolupracovat;

  • navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu Smlouvy;

  • postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR a příslušných právních předpisů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

VI.

ODPOVĚDNOST

 • Smluvní strany berou na vědomí, že dojde-li u Zpracovatele při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených Zákonem, odpovídají za ně Zaměstnancům Správce společně a nerozdílně. Případná odpovědnost Správce či Zpracovatele vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR za správní delikty při zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními Zákona.

VII.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 • Smlouva se uzavírá na dobu určitou do účinnosti​​ Smlouvy o poskytování Služeb.

 • Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu druhé ze Smluvních stran.

 • Změny nebo doplňky Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma smluvními stranami s podpisy smluvních stran na jedné listině. Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a oprávněných osob je příslušná smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.

 • Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž Správce obdrží 1 vyhotovení a Zpracovatel 1 vyhotovení.

 

Správce:Zpracovatel:

 

V ……………………... dne……………………... V……………………... dne……………………...

 

 

 

……………………... ……………………...

 

……………………... ……………………...

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů-varianta bez pověřence

 

Zásady ochrany osobních údajů.

 

DAKUZ, spol. s r.o.

IČO: 49356844

Bubenská 1377/37

170 00 Praha 7-Holešovice

tel.: 224813780

dále jen ,,zpracovatel”

 

Vážení klienti, abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším isntitucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. K tomu Vám sdělujeme:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

 • Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, pravidelných činností a z toho plynoucích fakturací a zpracování mezd.

 • Zpracováváme Vaše jméno, příjmení, název společnosti, doručovací adresu, IČO, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednanou službu a jeho cenu.

  Dále zpracováváme jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo bankovního účtu, kopii OP, kopii kartičky pojištěnce, e-mail, telefonní číslo Vašich zaměstnanců.

 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání naší vzájemné spolupráce.

 • Jste povinni upozornit Vaše zaměstnance, že máte smlouvu o vedení mezd s externí účetní společností a že tato společnost je pouze Zpracovatel osobních údajů, nikoliv Správce.

 • Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/279 (GDPR)

 • Vaše osobní údaje poskytujeme pouze institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 • Nezapojíme do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce. Podmínky jsou popsány ve smlouvě uzavřené mezi oběma stranami. K této skutečnosti můžete kdykoliv vyslovit námitky.

 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného jiného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

 • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci, ani jiným osobám.

 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Zpracovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR

 

V Praze dne 14.6.2018

 

Metodická pomůcka k povinnému elektronickému podání

Generální finanční ředitelství ji zveřejnilo 19. 3. 2015. Přinášíme vám stručné seznámení s jejím obsahem. Pokud ji ještě nemáte nastudovanou, mohlo by se vám pro následnou orientaci hodit shrnutí toho, co je v ní zaneseno.

Metodická pomůcka obsahuje:

  Čl. I Vymezení základních pojmů, zde je uvedeno např.: co je podání učiněné datovou   zprávou, co je elektronické podání

 Čl. II Úpravy v daňovém řádu, tento článek obsahuje informace např. o tom, kdo má povinnost činit podání elektronicky, kterých podání se úprava týká.

Je zde  uvedeno důležité stanovisko!!

Pokud je učiněno podání prostřednictvím živnostenského úřadu, ačkoliv mělo být učiněno přímo vůči správci daně v elektronické formě, jedná se o podání učiněné vůči věcně nepříslušnému orgánu veřejné moci, který má povinnost takové podání postoupit věcně a místně příslušnému orgánu veřejné moci, a zároveň se jedná o podání, které trpí vadou spočívající v nedodržení předepsané formy a je proto nutno aplikovat § 74 DŘ, případně vyhodnotit dané podání tak, že splňuje podmínku uvedenou v § 74 odst. 4 DŘ a jedná se tedy o podání bezvadné, které však podléhá sankci podle § 247a odst. 2 DŘ (viz čl. V a VI této metodické pomůcky).

Z toho vyplývá, že pokud právnická osoba (např. SRO) zažádá o novou živnost a  Živnostenský úřad jí nabídne, že toto oznámí mj. i Finančnímu úřadu, právnická osoba návrh odsouhlasí, avšak následně dostane od finančního úřadu pokutu za to, že podání udělal Živnostenský úřad a ne právnická osoba elektronicky.

  Čl. III Úpravy v § 101a zákona o dani z přidané hodnoty, zde jsou uvedeny informace   např. o tom kdo má povinnost činit podání elektronicky, kterých podání se úprava týká.

  Čl. IV Úpravy v dalších daňových zákonech,

–  Čl. V  Vady podání,

  Čl. VI Pokuty za nesplnění povinnosti elektronické formy podání

Krátká rekapitulace promíjení sankcí finančními úřady

S účinností od 1. 1. 2015 byla přijata právní úprava týkající se promíjení individuálního příslušenství daně. Toto je povzbudivá zpráva pro většinu daňových subjektů, neboť od 1. 1. 2011, kdy vstoupil v účinnost daňový řád, jim nebyla možnost promíjení umožněna.

Generální finanční ředitelství k institutu promíjení příslušenství daně vydalo pokyn D-21 obsahující zpřesňující informace k uvedené oblasti.

Nejdříve je potřeba si uvědomit co se rozumí příslušenstvím daně. Jedná se o úroky, penále, pokuty a náklady řízení (podle daňového zákona). Promíjení se však týká pouze úroků z prodlení a z posečkané daně a dále penále.

Žádat o prominutí příslušenství lze od 1. ledna 2015. Prominout příslušenství daně lze i v případě, kdy již došlo k jeho úhradě. Požádat o prominutí části penále (není možné požádat o prominutí 100% výše penále) lze, pouze pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost hradit penále vznikla.

Žádost o prominutí příslušenství podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč, a to za každou daň, které se žádost týká.

Prominutí penále

U penále se jedná o částky, kdy bylo penále oznámeno dodatečným platebním výměrem po 1. 1. 2015 včetně.

Podávání žádostí je vázáno na dodržení stanovených lhůt. Požádat o prominutí penále lze nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru a nelze ji prodloužit.

Žádost musí splnit formální požadavky, a pak lze teprve přistoupit k posouzení žádosti v jakém rozsahu lze vyhovět.

Pokud daňový subjekt nebo člen statutárního orgánu v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy není prominutí daně možné. Definice závažného porušení je uvedena v pokynu D-21, ten také stanovuje procentuální ohodnocení za jednotlivé druhy porušení povinností daňových subjektů a je tak možné, že penále

daňovému subjektu nemusí být prominuto vůbec. Penále lze prominout až do maximální výše 75%.

Režim přenesení daňové povinnosti

Jak jsme Vás již informovali, od 1. dubna 2015 vstoupil v účinnost režim přenosu daňové povinnosti u dodání vybraného zboží nad 100 000 Kč. Jak počítat 100 000 Kč pro přenos daňové povinnosti?

Připomeňme si, jakého zboží se přenos daňové povinnosti týká:

• obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen (s výjimkou cukrové řepy),

• kovy včetně drahých kovů s vyjmenovanými výjimkami,

• mobilní telefony,

• integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,

• přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat,

• videoherní konzole.

Režim přenosu povinnosti přiznat daň se použije pouze tehdy, pokud celková částka základu daně překračuje částku 100 000 Kč.

Co všechno zahrnout do částky 100 000 Kč? Jde o veškeré vybrané zboží v jedné dodávce, a to bez ohledu na jeho druh. Je potřeba sečíst sjednanou cenu všech druhů vybraného zboží a aplikovat režim přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce. Částka se posuzuje za zdanitelné plnění, tj. jedno dodání zboží.

Vypečená daň z nabytí nemovitých věcí

Na Facebookovém profilu Dobré rady jsme položili otázku „Kdo ručí za odvedení DPH při nákupu nemovitosti?“ Dotaz byl inspirován telefonátem, který si žádal naši rychlou službu.

Odpověď na zcela jednoduchou otázku možná http://www.achaten-suisse.com/ bude zajímat i všechny z Vás, kterých se nějakým způsobem prodej či nákup nemovitosti týká.

Odpověď možná některé překvapí. Zákonem je dáno, že…

 • Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Nikoli ten, kdo kupuje.
 • Kupující ovšem ručí za to, že bude daň odvedena!
 • Pokud nebude prodávajícím daň z nabytí nemovitých věcí odvedena, finanční úřad ji bude vymáhat po něm.

Jak se vypočítává výše daně z nabytí nemovitých věcí?

 • Sazba je 4 % ze základu daně.
 • Pro základ daně se použije 75 % z vyšší hodnoty plynoucí buď z ceny nemovitosti či směrné hodnoty nemovitosti.

Jak předejít problémům?

 • Při nákupu nemovitosti je ideální smluvně ošetřit i způsob odvedení daně z nabytí nemovitých věcí.
 • Před koupí je možné smluvně stanovit, že poplatníkem daně bude nabyvatel nemovitosti.
 • Pokud takto učiněno nebude, kupující by měl před převodem peněz při nákupu ověřit, zda je číslo účtu evidováno v registru plátců DPH.
 • Není-li účet zveřejněn, vystavuje se kupující riziku, že v případě neodvedení daně bude jako ručitel finančním úřadem zpětně vyzván k jejímu doplacení.

 

Podrobnější informace najdete také zde: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2013/co-se-zmeni-u-dane-z-prevodu-nemovitosti-po-1-1-2014-zmeny-budou-i-u-dane-dedicke-a-darovaci-4576

Don`t copy text!